Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.westocklots.com. Laat ons alsjeblieft per mail weten als je tegen problemen aanloopt op onze website. We zullen dan ons best doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Online contact

Je kunt ons op vele verschillende manieren contacteren zoals via e-mail of via onze website. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door ons, via internet zonder encryptie, vertrouwelijke informatie te sturen, accepteer je het risico dat deze informatie wellicht in handen valt van derden.

Informatie, hyperlinks

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, stellen wij de informatie op onze website ter beschikking als een vorm van dienstverlening, in het bijzonder voor onze huidige en toekomstige contacten, maar in feite voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij bouwen en geven onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vorm. Dit betekent echter niet dat wij kunnen garanderen dat de op de website gepubliceerde informatie altijd juist en up-to-date is. Wanneer wij hyperlinks op onze website plaatsen, betekent dit niet dat wij de diensten of producten die via deze links worden aangeboden, aanbevelen. Bovendien kunnen wij niet instaan voor de juistheid van deze websites.

Betrouwbaarheid

WeStocklots en/of onze medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt, of veroorzaakt door het gebruik van de website zelf, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het gebruik van deze website is dan ook geheel voor eigen risico. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid indien de website niet beschikbaar is.

Wijzigingen

Periodiek zullen wij informatie toevoegen of wijzigen op onze website. We kunnen dit onmiddellijk doen, zonder melding vooraf.

Intellectuele eigendomsrechten

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behouden wij uitdrukkelijk al onze auteursrechten en die van onze licentiegevers. Voor gebruik van eerder genoemde zaken dient u vooraf onze toestemming te hebben verkregen. Alle verzoeken hieromtrent kunnen per e-mail aan ons worden gericht.

Toepasselijk recht

Op de websites en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de websites en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.